English Meaning of മിസ്കീന്‍

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of മിസ്കീന്‍ is as below...

മിസ്കീന്‍ : Ar. miskīn & മ — Poor.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


മാരകം
māraγām S. (caus. of മൃ). Killing. മാരണം S. 1. id. മൌര്യന്‍റെ മാ'ത്തിന്നു തന്നേ Mud. മാ'മായശാപം Bhr. deadly. മാ'മായി തേ ദ്വാരകവാസികള്‍ക്ക് ഏരകപ്പുല്‍ CG. ആറു ശിശു മാ. ചെയ്തു CC. 2. destroying by charms; sorcery മാ. പ്രയോഗിക്ക vu. മാരണക്രിയ, മാരണാദികള്‍ ചെയ്ക PR. മാരന്‍ S. (killer). 1. Kāma പാരിച്ച മാരച്ചൂടു ണ്ടുള്ളില്‍ CG. പൊങ്ങുന്ന മാരതുയര്‍കൊണ്ടു RC. മാരപ്പടകൂടി Bhr. അവനോടു മാരോ ത്സവം തുടങ്ങി PT. 2. a husband (songs). മാരമാല്‍, മാരാര്‍ത്തി love-sickness, excessive lust മാ. പൂണ്ടു Bhg.; so മാരവികാരത്തോടു കൂടി ഇരിക്ക KU.
മഞ്ച
maǹǰa (compare മഞ്ചി). 1. A great oil-trough (a coffin V1.), പത്താഴവും മ. യും ചെ ല്ലവും Anj. അംഗുലീയം അടയാളമായി ഭണ്ഡാര മ. യില്‍ വെക്ക Mud. into the treasure box. 2. a sluice; large hole in old trees മ. യായി, മഞ്ചപ്പെട്ടു പോക trees to rot, become hollow. 3. a trap എലിമ.; also മഞ്ചിക കെണിക്ക V1. to entrap. കള്ളികൊണ്ടു മഞ്ച ചമെച്ചു a. med.
മുഷ്ടി
mušṭi S. (see മുട്ടി). 1. The flst മു. ചുരു ട്ടിക്കൊട്ടുക, ക്കുത്തുക to box. മു. ഉരുട്ടിപ്പിടിച്ചു CG. മു. യും ബദ്ധ്വാ അടിച്ചു AR. 2. a handful of rice etc. മു. കള്‍ വാങ്ങുന്നതും VCh. begging.
മനാക്ക
manāk S. (L. minus). A little. മനാരം No. = മനോഹരം. Elegance പണിക്കു വെടിപ്പും മ'വും ഇല്ല. മനാരക്കേടു No. inelegance, slovenliness.
മുസലി
. 1. = മുതലി Te. M. An elder മുസലി യാര്‍ MR. 2. also: = മുസ്ലിം as pl. മുസലിങ്കള്‍ Mpl. Moslems. മുസുക്കാല്‍, see മസുക്കാല്‍.
മട
maḍa T. M. (C. Te. maḍu). 1. A hollow, hole as of snakes, rats എലിമടയില്‍ പുക്കുകൊള്‍വി ന്‍ Bhr.; കടുവാമലന്പുലി കൂടും മട Anj. the cave of. 2. a sluice, flood-gate. 3. the name of different Iḍangāḷis പതിനാറാം മട or പാട്ട ഇടങ്ങഴി by which the Janmi is paid, holding nearly 5 Nā/?/i, പതിനെട്ടാം മട = വി ല്ക്കുന്ന ഇ. bazar measure of 4 Nā/?/i, ഇരുപതാം മട = ചെലവിടങ്ങാഴി by which servants are paid, little above 3 Nā/?/i. 4. a fold of cattle മടവെക്ക to fence in a piece of ground V1.; മടകൂട്ടുക, മടയില്‍ കൂട്ടുക to bring cattle into the fold.
മിഹിരന്‍
mihiraǹ S. & p. = മിത്രന്‍ The sun.
മണ്‍
maṇ & മണ്ണു 5. (Te. mannu fr. manu to live, exist). 1. Earth, one of the 5 elements; soil ചേന്പിന്നു മ. കയററുക prov.; mud ക ണ്ണന്‍ മ. ഭുജിച്ചു CC. മണ്ണും പൊടിയും പാറുക prov. മണ്ണുവായില്‍ V1. I cannot answer, am puzzled, disappointed, ഇരിന്പു മ. പിടിക്ക, — ടിച്ചു പോക to rust. In N. pr. of places മണ്ണൂര്‍, മണ്ണാരക്കാടു, മണ്കര etc. 2. a mud-wall, wall മ. വെക്ക = ചുവര്‍ കെട്ടുക even of stone-walls (loc.). കള്ളര്‍ പീടിക മണ്ണു നീക്കി TR. 3. earth, as opp. to heaven, മണ്‍പുകന്തു RC. dead & buried (opp. വിണ്‍പുകും). കാന്തിയെ വാഴ്ത്തു വാന്‍ മണ്ണിലും വിണ്ണിലും ആരും ഇല്ല CG. (see മന്‍, മന്നു). മണ്‍കട്ട a clod, & മണ്ണാങ്കട്ട, മണ്ണിങ്കട്ട. മണ്‍കലം & മങ്കലം an earthen pot, so മണ്കി ണ്ണം & മങ്കി — CG., മങ്കിണ്ടി CG., മങ്കുടം earthen ware.
മുട
muḍa 1. T. C. Tu. M. = മിട, മുടി A knot സ ഞ്ചിക്കുളള നൂല്‍കൊണ്ടു മുടകെട്ടി TR. 2. (T. bad smell, C. virile spots) dirt as in cloth, salt, sugar, etc. പൊടിയും മുടയും, ചേറും മുട യും prov. തേച്ചു മുടകളക TP. V2. to scour. മുടമുടകന്‍ Vl. a term of abuse. മുടയുക 1. = മി — q. v. 2. to be soiled, dirty Vl.
മന്മഥന്‍
manmathaǹ S. (freq. of മന്ഥ). Kāma മന്മഥകലാവിദ്യ Anach. — മ'കലാപി Siva — മ'മാല്‍ the passion of love.
Sponsor Books Adv
Random Fonts
FML-TT-Nandini Bold Bangla Font
FML-TT-Nandini Bold
Download
View Count : 7378
FML-TT-Theyyam Bangla Font
FML-TT-Theyyam
Download
View Count : 8272
FML-TT-Onam Bold Bangla Font
FML-TT-Onam Bold
Download
View Count : 3538
ML_TT_Vishu Bold Bangla Font
ML_TT_Vishu Bold
Download
View Count : 1693
FML-Karthika Bold Italic Bangla Font
FML-Karthika Bold Italic
Download
View Count : 2008

Please like, if you love this website