English Meaning of ഇംഗുദി

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of ഇംഗുദി is as below...

ഇംഗുദി : iṇġud/?/i S. a med. plant (Terminalia Catappa?)ഇംഗുദി മരത്തിന്‍ നിഴലതില്‍ ചെ ന്നു KR2.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ഇടനൂക,
iḍanδuγa ഇടന്തി നടക്ക (ഇട 2) To walk with difficulty. ഇടപം See ഇടവം. ഇടപ്പളളിനന്പിയാതിരി N. pr. The chief of the 36,000 armed Brahmans, residing near Parūr, endowed with Parašu Rāma's sword KM.
ഇബിലിസ്സ്
Ar. iblīs Devil, rogue. Mpl.
ഇണ
iṇa T. M. (C. Te. എണ) 1.Pair, couple. 2. clothes in one woof. — കാലിണ, കണ്ണിണ, കൈയിണ (po.) ഇണപെററ സഹജന്‍ KR. twin brother. ഇണയോടെ കുന്നിയാലപ്പട് Previous page Next page
ഇറമുളാന്‍
Ar. Ramażān, the fasting month of Mpl.
ഇരെക്ക
irekka T. M. (II. ഇര) To pant, snore, bluster, roar as sea വാരിധികളും ഇരെ ച്ച് ഒക്കവെ കലങ്ങുന്നു Bhr5. (before a storm). ഇരച്ചല്‍ 1. noise as of sea, bowels, hum, buzz, murmuring, also ഇരെപ്പ്. 2. the appearance of cracked, uneven wood (loc.) II.
ഇരുള്‍
iruḷ 5. (II. ഇരു) Darkness, blackness. ഇരുള്‍നിറം brown (loc.) — ഇരുള്‍ ചായല്‍ ജാ നകി, ഇരിളണികുഴലാള്‍ Rc. black haired. — ഇരുള്‍മയക്കം dusk. — obl. case ഇരുട്ടു (= ള്‍ത്തു). ഇരുള്‍ക, ണ്ടു to grow dark. ഇരുണ്ടകേശം KR. ഇരുള്‍ച cloudy weather = മങ്ങല്‍. — കണ്‍ ഇരുണ്ടു = കാഴ്ച പോയി V1. ഇരുട്ടുക to darken, obscure (loc.) ഇരുളര്‍ 'the black' a caste of jungle dwellers; also agrestic slaves. ഇരുളാന്‍ V1. a sparrow-hawk, see ഇറളന്‍. I.
ഇറയാല്‍
ir̀ayāl Port. Real, a dollar. തുണി റയാല്‍ Spanish dollar, also വെള്ളി ഇരയാല്‍ MR.
ഇളവ്
iḷavụVN. of ഇളെക്ക Remission, holiday B. കാല്‍ക്ഷണം ഇളവില്ലാത്ത PP. unremitting.
ഇറങ്ങുക
ir̀aṇṇuγa T. M. (C. Te. to bow) VN. To descend, go down (കടലില്‍ ഇറങ്ങു വാ൯ PT1.), disembark, be swallowed. പെണ്ണു താവാട്ടിന്ന് ഇറങ്ങി TR. ഇല്ലത്തുനിന്നു പുറത്തി റങ്ങി MR. left the house. (നിലത്തില്‍) ഇറങ്ങി നടപ്പാന്‍തക്കവണ്ണം ആക്കി തന്നു MR. permitted to cultivate a rice-field. തനിക്കിറങ്ങിയാല്‍ prov. when eaten. പാല്‍പഴം നീ൪ ഇറങ്ങാത നാള്‍ (po. when dying). അഞ്വില്‍ ഇറങ്ങിയ രണ്ടു Gan. = 2/5. മനസ്സിറങ്ങായ്ക reluctancy V2. VN. ഇറക്കം 1. Descending, slope, abatement, ebb (= വേലി ഇറക്കം). ഇ. വാരുക to ebb. ദീനം ഇറക്കം വെച്ചു he is getting better. മനസ്സില്‍ ഇറക്കം shaking of a resolution. 2. a disease beginning with headache & ending in boils etc. VN. ഇറക്കു No. — ഒന്നു രണ്ടു ഇറക്ക് വെള്ളം a swallow of water. I. a. v. ഇറക്കുക, ക്കി To put down, unlade (ചരക്ക്, ആള്‍), to expel (പെണ്ണിനെ), to swallow (വിഷം) നീര്‍ഇറക്കുക a med. ബാലശാപം ഇറക്കികൂടാ (prov.) ഇറക്കേണ്ട സമയം as long as I live, മരം മുറിച്ചു പുഴയില്‍ ഇറക്കുക, വെ ള്ളക്കാരെ വെടിവെച്ചു ചുരം ഇറക്കേണം TR. (drive down), അതിനെ താഴ്ത്തി ഇറക്കി PT2. let it down. നിലങ്ങളില്‍ വിത്തും വിളയും ഇറ ക്കി MR. planted. അവനെ ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു dispossessed the tenant. അവളെ ഇറക്കി അയക്ക Anach. send out of the house. കാമലീലയില്‍ മാനസം ഇറക്കിനാ൯ Bhr 3. became absorbed in. ദൈവം ഇറക്കിയതു God's gifts. ഭ്രമിയില്‍ ഇറക്കുക VC. (a dying man. superst.) 2nd. CV ഇറക്കിക്ക f. i. വിള ഇറക്കിച്ചു MR. II. ഇറക്കുക, ന്നു ir̀akkuγa T. 1. To die — M. to become lean. നന്നായിറന്നു പോയി (loc.) 2. to burst, as flower, cocoanut bunch, breaking forth out of the spatha. = വിടരുക.
ഇരെച്ചു കെട്ടുക
No.1.To bind two cocoanuts together (loc. = ഇരിക?) ചെകരി ഇരച്ചു ത ങ്ങളില്‍ കെട്ടിയാല്‍ ഒര്‍ ഇരത്തേങ്ങാ. 2. coition of dogs.
Sponsor Books Adv
Kandhavritham
Kochunnithamburan Kodungalloor
Download This Book
Puthanpana
Arnos Pathiri
Download This Book
Kerala Swathandra Samaram
Panikkar
Download This Book
Bhoogola Vivaranam
Dadly Stamb
Download This Book
Padya Padavali
Kerala Varma Valiyakoil Thamburan
Download This Book
Random Fonts
ECBThinkal Bangla Font
ECBThinkal
Download
View Count : 7052
DeepaTB Bangla Font
DeepaTB
Download
View Count : 7075
FML-TT-Vaisali Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Vaisali Bold Italic
Download
View Count : 11049
Aruna Normal Bangla Font
Aruna Normal
Download
View Count : 9084
MalayalamAbe Bangla Font
MalayalamAbe
Download
View Count : 14764

close
Please like, if you love this website