Malayalam to English Dictionary

By Miron Winslow
This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


അതീതം
aδīδam S. (അതി + ഇതം) Gone by. അ. പറയുന്നത് എന്തു = കഴിഞ്ഞതു — കാലത്തി ന്നതീതനാം ആത്മാവു, സുഖദു:ഖാതീതാത്മാവു Bhg. elevated above.
ദാഹം
dāham S. 1. Burning കാനനദാഹം Bhr. = ദഹനം; also med. ദാഹം = ചൂടു Asht. 2. thirst, ardent desire = തൃഷ്ണ. With ഒഴിക്ക, തീര്‍ക്ക, കെടുക്ക to quench thirst; with 2 Dat. തണ്ണീര്‍ക്കു ദാ. പെരുതുഞാക്കു TP.; ദാഹം കെടാ ഞ്ഞൊരു കണ്ണിണ CG. eyes which could not be satisfied. ദാഹശാന്ത്യര്‍ത്ഥം VetC. denV. ദാഹിക്ക to thirst, തണ്ണീര്‍ക്കു ദാ. AR. — ദാ ഹിച്ചവെള്ളം തരുമോ TP. water for my thirst. ദാ. കൊടുക്കാത്തവന്‍ M. = ദുഷ്ടന്‍.
കീര്‍ത്തനം
kīrtanam S. (Ved. കര്‍ √) Announcing, praise ശൈവപുരാണത്തെ കീ. ചെയ്തീടു വാന്‍ SiPu. കീര്‍ത്തി S. praise, renown. കീ. വേ൪വ്വിട്ടിരിക്ക യില്‍ നല്ലതു മരിക്ക KumK.; കീ. പൊങ്ങിച്ചു AR., പരത്തി Bhr. spread his fame. — Previous page Next page
സിധ്മം
sidhmam S. Scab, leprosy. സിനീവാലി S. The real day of new moon.
കോമാന്‍
kōmāǹ (കോ + മാന്‍ or s. ഗോമാന്‍) T. a M. King അരക്കര്‍ കോമാനു ചൊന്നാന്‍ RC.
കുമ്മു
kummụ 1. C. Te. T. To beat in a mortar, or gently. 2. കുന്പല്‍, കമ്മല്‍ descriptive of heat, കുമ്മെന്നുള്ള കനല്‍ചൊരിയും നേര്‍ RC. eyes like live coals. കുയവന്‍ see കുശവന്‍.
കുലുങ്ങുക
kuluṇṇuγa T. M. C. (Tu. കുര്‍ക്കു) v.n. To shake, quake, to be agitated, as പാരിടം ഗിരികളും Bhr. (from sounds). — ചിത്തം കുലു ങ്ങാതേ Nal. കുലുക്ക T. So. receptacle of rice, made of bamboomats or twigs. VN. I. കുലുക്കം a shock, as പടകുലുക്കം V1. ഏ തുമേ കു. ഉണ്ടായില്ല Bhg. undaunted. II. കുലുക്കു a shaking, കു. ഉഴിയുക to gargle, rinse the mouth, spirt out betel, also കുലു ക്കഴിഞ്ഞു (loc.) കുലുക്കുത്തം a rattle for playing (filled with ത റി) — കുലുക്കുത്തി B. a plant. കുലുക്കുക, ക്കി v. a. To shake, agitate. കുററി കുലുക്കുവാന്‍ PT. to take out a wedge. Previous page Next page
തൊളി
toḷi aM. (C. തൊള്‍പു destruction, aC. തുഴി to waste, separate, T. തൊള്ളു = തുളെക്ക) Destruction? വരവൊരുതൊളികിളര്‍തോള്‍ RC. (Rāvaṇa's arm). തൊളിക്ക (=തുളെക്ക? to pierce, sever?) ശരമാ രി മാര്‍വ്വിടത്തില്‍ ഏററുകൂടതൊളിത്ത പോതു RC 26. അറത്തൊളിത്തു പോയി RC 70. [though often used instead of തെളിക്ക fr. Cann. to Palg. it seems to be a distinct V. prh. allied to C. തുളിസു to cause to trample on? നെല്ലു തൊളിക്ക loc. to make tread out corn = ചവിട്ടിക്ക; (Weṭṭattuneāḍ/?/ etc.) in കന്നുത്തൊളി & — ത്തെളി, a noisy buffalo ploughing-match in any large ചേറുകണ്ടം also ചെരിപ്പിനു തൊളിക്ക = കേളിപ്പൂട്ടു No.; so ചവിട്ടിയുടെ നടുവില്‍നിന്നു ഒരാള്‍ക്കു തൊളിക്കാം; commonly: കന്നു തൊളിച്ചു മുളെക്ക Palg. or ആലയില്‍ ആക്ക No. to put into the stable].
ലന്ത
landa 1. = ഇലന്ത 113. Zizyphus J. ല. ക്കുരു Nid. ല. ക്കുരു കൊണ്ടു കൂട്ടുവാന ഉണ്ടാക്കി Sil. ലന്തപ്പഴം Mud. ല. ക്കൊന്പു Tantr. 2. Holland ഒലന്ത KN. ല. ക്കാര്‍ the Sūdras among Europeans. ല. ക്കോട്ടയിന്നു കാലത്താല്‍ എെയ ഞ്ചു കുത്തു പട്ടു തരേണം TR. (Caṇṇanur to Kōlattiri). ലപനം S. Talking, blabbing. ലപിതം (part. pass, of ലപ്) talked; voice.
ദസ്ര
P. daftar, Register. കരണം ദസ്രയില്‍ എ ഴുതിച്ചു had it registered. കാര്യം വടക്കേ അധി കാരിയുടെ ദസ്രയില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നു TR. in the records.
ചന്ത്രം
čantram (യന്ത്രം or ചന്ദ്രം ?) Office of a petty treasurer in Trav., ചന്ത്രക്കാരന്‍ പിള്ള, ചന്ത്രപ്പുര.
വേര്‍
= വേറു Separation. വേര്‍തിരിക (also വേറു —) to be put asunder, chosen. — v. a. വേ'ച്ചു വെക്ക to select for an office. വാഗര്‍ത്ഥം വേ'ച്ചരുള്‍ ചെയ്ക Bhg. to expound. വേര്‍പാടു (& — വാടു) separation, disunion വി ഷയമനസ്സുകള്‍ തന്നുടെ വേ. Bhg 11. — വേ' ടാക, — ാക്ക to disunite. — നിന്നെ വേ ര്‍പെട്ടാല്‍ Bhg. if separated from thee. വൃദ്ധ തയോടു നേത്രങ്ങള്‍ വേ'ട്ടു AR. lost his eyes. തന്നുടെ ജീവനോടു വേ'ട്ടു വീണാന്‍ Brhmd. — v. a. വേ'ടുക്ക to sever, ഋണത്തില്‍നിന്നു
ചുല്‍മ്മു
Ar. żulm Oppression, tyranny. Mpl.
ഭുവി
bhuvi S. 1. Loc. of ഭൂ. On earth, Bhg. 2. T. C. M. the earth അടല്‍പ്പുവിതന്നില്‍, അന്പരവും പുവിയും നടുങ്ങും RC. ഭുവിയില്‍ ഇറ ങ്ങിനാന്‍ PatR. ഭൂ S. (to be ഭവിക്ക) the earth, ഭൂവാദി അഞ്ചും Anj. the elements. ഭൂവിങ്കല്‍ Bhr. ഭുകന്പം S. an earthquake ഭുമികുലുക്കം. ഭുഗോളം, — ചക്രം, — മണ്ഡലം S. the terrestrial globe. ഭൂതലം AR., — ലോകം S. the earth. ഭൂദാനം S. grant of land; burying. ഭൂദേവന്, — സുരന്‍ S. a Brahman; f. ‍ഭൂദേവി Tellus. ഭൂധരം S. a mountain. ഭൂപതി, — പന്‍, — പാലന്‍ S. a king, so ഭൂഭൃ ത്തുകള്‍ Mud. ഭൂഭാരം S. 1. the burden earth has to bear പാതിയും പോയിതു ഭൂ. ഇന്നു AR. thro' the death of an enemy. 2. B. kingly government. ഭൂവാസികള്‍ V1. inhabitants of the earth, men; = അന്പലവാസി (loc).
കേരം
kēram (C. pronunciation of ചേരം) Chēra = Malabar; its tree, the cocoanut palm കേരവും ക്രമുകവും PT 1. കേരകല്പം old institutions about the 4 ഉഭയം, cocoanuts, etc. കേരളം = ചേരം 1. the country between Gōkaraṇa & Cumāri. കേ. ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കു സ്വ ര്‍ഗ്ഗം ശേഷം ജാതികള്‍ക്കു നരകം prov. കേ രള ഭൂമിയില്‍ നടന്നു വരുന്ന മ൪യ്യാദ MR. 2. the middle part of it from പുതുപ്പട്ടണം to ക ന്നെററി KU. കേരളന്‍ (So. കേരുളന്‍ TrP., often contracted കേളന്‍, കേളു already in Celebothras, Plin. കേരളപുത്രന്‍) N. pr. കേരളാധിപതി, — ള വര്‍മ്മന്‍, — ളശേഖരന്‍ etc. KM. Royal names. കേരളമാഹാത്മ്യം, കേരളോല്പി, — ല്പത്തി history of Malabar. കേരളികള്‍ Anach., Kēraḷa Brahmans. കേരളീയന്‍ a Malayāḷi, തമിഴറിയാത കേരളീ യന്മാര്‍ KeiN. കേറുക see കയറുക, കരേറുക.
Random Fonts
FML-TT-Thiruvathira Italic Bangla Font
FML-TT-Thiruvathira Italic
Download
View Count : 2917
NectarSysMalayalam Bangla Font
NectarSysMalayalam
Download
View Count : 1643
FML-TT-Varsha Bold Bangla Font
FML-TT-Varsha Bold
Download
View Count : 3533
FML-TT-Nandini Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Nandini Bold Italic
Download
View Count : 9774
MA Anoob Bangla Font
MA Anoob
Download
View Count : 3611
ML_TT_Aparna Bold Bangla Font
ML_TT_Aparna Bold
Download
View Count : 3555
FML-TT-Veena Heavy Bangla Font
FML-TT-Veena Heavy
Download
View Count : 5879
FML-TT-Visakham Italic Bangla Font
FML-TT-Visakham Italic
Download
View Count : 2497
ML_TT_Malavika Normal Bangla Font
ML_TT_Malavika Normal
Download
View Count : 6639
ML_TT_Gopika Normal Bangla Font
ML_TT_Gopika Normal
Download
View Count : 8580

Please like, if you love this website