Malayalam to English Dictionary

By Miron Winslow
This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


രോഹം
rōham S. (രുഹ്). 1. Ascending രോഹാ വരോഹം വിചാരിക്ക ChVr. the ups & downs of life. 2. a bud. രോഹി a tall tree (ആല്‍); a gazelle. രോഹിണി (f. red = രോഹിത). 1. the 4th Nakšatra, with Aldebaran ചിങ്ങമാം മാസ വും അഷ്ടമിരോ. നാള്‍ Bhg. CG. K/?/šṇa's birthday. അഷ്ടമിരോ. നോന്പുണ്ടെനിക്കു VetC. 2. N. pr. f. Balarāma's mother.
ഉപ്പിളി
uppili (ഉപ്പുക T. C. ഉബ്ബു to swell, √ ഉ വ) Cuticle of snakes. ഉ. കഴിക്ക to slough it off.
അക്ഷാന്തി
akšānδi S. = ‍അക്ഷമ Impatience, envy; അക്ഷാന്തിമാന്‍ hasty, envious.
കൂറാന്‍
kūr̀āǹ MC. = കൂറ I, 1.
വലി
vali S. A wrinkle, fold of the skin on the abdomen. മാന്ദ്യമായുള്ള വലിത്രയം മാ ഞ്ഞുപോയി ശൂന്യമായ്വന്നു മെല്ലേ CG. (by pregnancy). II.
ഹോബളി
hōbaḷi C. Tu. (= പോവഴി). A division of a district, canton; (now called അം ശം). രാജാവ് മുഴപ്പിലങ്ങാട്ടു ഹോ. പാറവത്യം N. കണക്കപ്പിള്ളെക്കു കൊടുത്തു, വടകരഹോ ബിളി പുതുപ്പണത്തു തറയില്‍ TR.
നരന്പു
narambụ T. Tu. M. & ഞ — q. v. (C. നര, Te. നരമു). A sinew, nerve, pulse പിടെ ച്ചു നെററിമേല്‍ ന. കള്‍ എല്ലാം KR., അവിടേ മുറിഞ്ഞാല്‍ ന. വലിക്കില്‍ അപ്പോഴേ മരിക്കും MM., കണ്ണില്‍ പൂവും നരന്പും ഇളെക്കും a. med. spasm in the eye? ന. എടുക്കയും ഉഷ്ണം പെരു താകയും MM.; കൈ ന. എടുത്തില്ല (in drawing the bow).
ഉടയുക, ഞ്ഞു
uḍayuγa T. M. Tu. (C. Tu. ഒട comp. ഒടി) 1. To break as pottery, nuts, etc. ഉടഞ്ഞൊരു ചട്ടി SiPu. തേര്‍ ഉടഞ്ഞഴിഞ്ഞു വീ ണു AR.; to be breached, കോട്ട ഉടഞ്ഞു Ti.; to be broken as enemy കടുന്പകയാളി ഏല്ക്കുന്പോള്‍ ഉടഞ്ഞു പട തിരിഞ്ഞു മണ്ടി KR. 2. to break as sea. കടല്‍ ഉടഞ്ഞിങ്ങു വരുന്നതു പോലെ പ ട വരികില്‍ KR. മുറുക്കു ഉ. to become untwisted, Previous page Next page
ജാസ്തി
Ar. ziyādati, Te. C. ǰāsti. Addition, increase f. i. higher pay, etc. ചിലര്‍ക്കു ജാസ്തിയും ഉണ്ടാവാനും ചിലര്‍ക്കു കമ്മി വരുവാനും MR.
ബാഢം
bāḍham S. (part. ബഹ). Dense, loud, strong ബാഢദു:ഖാര്‍ത്തനായി VetC.
കയറു
kayar̀ụ T. Tu. M. (Te. ചേറു) Coir, rope, cord. In po. കയര്‍, കയറരയിലിട്ടു Mud. bound a malefactor. രണ്ടാളെ പിടിച്ച് ഒരു കയററി ന്മേല്‍ കെട്ടി TR. ക. പിരിക്ക, കൂട്ടുക V1. കാ ര്യം കയറായി settled (= ബന്ധിച്ചു, ചേര്‍ന്നു). ആ നയെ വിലയാക്കി വിററാല്‍ കയറിനെന്തിനു പിശകുന്നു KR. prov. കയററുകൊടി betel plant, trained on a rope. കയററുവല, കയററുപായി rope-net,-mat. കയററുവാണിഭം KU. prh. = കററുവാണിഭം.
പീത്ത
piṭṭa So. Bad, vile, torn (പീറു, പീ, as ചീത്ത fr. ചീ).
തുഞ്ചുക
tuńǰuγa 1. T. So. To be entangled, to sleep, die. 2. to remain, as money in the pocket, തന്പിമാര്‍ ൫ പേര്‍ തുഞ്ചിനാര്‍ Bhr. (=തഞ്ചുക). തുഞ്ചാരം No. balance, f.i. 5 ഉറുപ്പികയോളം തു. ഉണ്ടു.
ആപ്ലവം
āplavam S. (പ്ലു) Bathing. ആപ്സര്‍ E. Officer ആപ്സരും ശിപ്പായ്മാരും TR. ആപ്പീസ്സ് = office. ആഫീല്‍, അഫീല്‍ MR. E. Appeal
ആനകം
ānaγamm S. Drum. ആനകദുന്ദുഭി സൂനു CG. C/?/shna, son of Vasudēva.
Random Fonts
FML-TT-Nila Bold Bangla Font
FML-TT-Nila Bold
Download
View Count : 12876
FML-TT-Jyothy Bold Bangla Font
FML-TT-Jyothy Bold
Download
View Count : 6486
FML-TT-Nalini Italic Bangla Font
FML-TT-Nalini Italic
Download
View Count : 4004
ML_TT_Thunchan Bold Bangla Font
ML_TT_Thunchan Bold
Download
View Count : 10505
FML-TT-Indulekha Bold Bangla Font
FML-TT-Indulekha Bold
Download
View Count : 9148
FML-TT-Ravivarma Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Ravivarma Bold Italic
Download
View Count : 5481
ML_Janki_Bold_Italic Bangla Font
ML_Janki_Bold_Italic
Download
View Count : 2048
ML_TT_Nanditha Bold Italic Bangla Font
ML_TT_Nanditha Bold Italic
Download
View Count : 7342
FML-TT-Malavika Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Malavika Bold Italic
Download
View Count : 3604
FML-TT-Varsha Bold Bangla Font
FML-TT-Varsha Bold
Download
View Count : 4935

Please like, if you love this website