Malayalam to English Dictionary

By Miron Winslow
This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ഓര്‍
ōr Saltness (= ഉവര്‍ q.v.) ഓരുള്ള നില ങ്ങളില്‍ മാരി പെയ്യുന്ന പോലെ PT. ഓര്‍ കാലി = ഉവര്‍ കാലി. ഓര്‍കുട്ടാടന്‍, ഓരത്തടിയന്‍ etc. loc. kinds of paddy grown in brackish soil. II.
കുരൂപം
kurūbam S. (കു) Ugliness. കുരെക്ക see കുര — hence കുര്‍കുരം S. Dog.
ഭാലം
bhālam S. The forehead, gen. ഫാലം.
ചൂലുക
čūluγa. T. M. (ചുഴലു?) 1. Of a deep & boring cut, as into melons & jackfruits. ചൂന്നുനോക്കുക to taste such. 2. to pluck Previous page Next page
ഭൂതം
bhūδam S. (part. pass. of ഭൂ). 1. Been, become in many Cpds. ഭൂഭാരഭൂതരായ (രാജാ ക്കള്‍) Sah. സര്‍വ്വലോകാധാരഭൂതയാം ദേവി DM. കാരണഭൂതന്‍ Bhg. ഭസ്മീഭൂതന്‍ KR. 2. past ഭൂതകാലം past tense (gram.) 3. an element പഞ്ചഭൂ. vu.; ഭൂതങ്ങള്‍ നാലേ ഉള്ളു എന്നാക്കി UR. (by inundation). 4. a being, ghost, pl. ഭൂതാ ക്കള്‍ Bhg. chiefly malignant, also guardian spirit പൊന്നു കാക്കുന്ന ഭൂ. പോലേ prov. 5. dress of a demon നാണംകെട്ടവനേ ഭൂ. കെ ട്ടും (കെട്ടിക്കൂടു) prov. = കോലം. ഭൂതക്കണ്ണാടി (3) mod. a microscope. ഭൂതക്കാല്‍ V1. a swelled foot (4). ഭൂതഗ്രസ്തന്‍ a demoniac = ഉറഞ്ഞവന്‍ — [ഭൂതഗ്രാ ഹി (mod.) an exorcist]. ഭൂതത്താന്‍ (4) a demon, hon. (കരിഭൂ —). ഭൂതനാഥന്‍ Siva, as worshipped on the Pāṇḍi frontier in ഭൂതപാണ്ഡ്യം KM. ഭൂതപ്രയോഗം (4) conjuration. ഭൂതപ്രേതപിശാചുക്കള്‍ ഒഴിയും Tantr. ഭൂതബലി MC. (— യില്‍ തൂകുന്ന അന്നം) & ഭൂത യജ്ഞം V1. sacrifice to demons. ഭൂതസഞ്ചാരം & ഭൂതാവേശം possession by a demon; ഭൂതാവിഷ്ടന്‍, ഭൂതഗ്രസ്തന്‍ possessed. ഭൂതസ്ഥാനം a demon temple ചാലിയരേ ഭൂ. jud. = കാവു. ഭൂതി S. 1. being; riches, prosperity ശക്രമന്ദി രത്തിന്‍ഭൂതി Nal. തന്നുടേ ഭൂ. ഉണ്ടായതിന്‍ കാ രണം CG. ഭൂതിദയായുള്ള ഭൂമി CG. ഭൂതിസം വര്‍ദ്ധനം SiPu. creating wealth. 2. ashes, ഭൂ. യായിക്കിടക്ക Brhmd. burnt. 3. M. appetite, longing (V1. പൂതി sense, care) തന്‍റെ ഇഷ്ടത്തിന്നും ഭൂതിക്കും ഒക്കേണ്ടേ vu. പഞ്ചഭൂതി Anj. (മണ്‍ — പെണ്‍ — പൊന്‍ — തിന്പൂതി etc. see പൂതി). ഭൂതേശന്‍ S. = ഭൂതനാഥന്‍. ഭൂദാനം, ഭൂപന്‍ etc., see ഭൂ.
തൂര്‍ണ്ണം
tūrṇam S. (തുര്‍, part. of ത്വര്‍). Quickly. തൂ. ഗതനായി VetC.
സാഹത്ത്
Ar. sā'at, Hour, Mpl.
കറണിക്ക
kar̀aṇikka (den V. of കരണ, ക രടു?) കാര്യം പറഞ്ഞുക'ച്ചുപോയി V1. The transaction ended in a dispute.
ചല്ലം
čallam (Tu. ജ —) 1. Pole of boatmen. ഇല്ലവും ച'വും വല്ലവും വര്‍ദ്ധിക്കും SiPu. will be blessed. 2. a ferry, or raft suspended by a rope, to pass mountain brooks, ച. കുത്തുക to steer it over. 3. No. = ചെല്ലം 2. q. v. — a small brass box containing money & betel, carried under the arm. ചല്ലപ്പെട്ടി.
ഒലമാരി
olamāri (Port. almadia) A kind of ship ഒ. കപ്പല്‍ വെപ്പിച്ചണയും KU.
മന്ദം
mand/?/am S. (Ved. മന്ദ് to linger) 1. Slow, lazy. മന്ദസഞ്ചാരി PT. a slow walker. മ.മ. PT. very slowly. മ. എന്നിയേ Brhmd. quickly. 2. dull. മ'വും തീരും Anj. stupidity. 3. moderated, weak, low. ആശ മന്ദമായ്വന്നു Sah. was diminished. സേവ, ആചാരം മ'യ്വന്നു CG. becomes disused, goes out of fashion. മന്ദഗതി S. moving slowly; dull apprehension. മന്ദഗുണം S. phlegmatic temperament V1. മന്ദത S. slowness, dullness. — മന്ദത്വം ചിന്തി യായ്ക ഭവാന്‍ SiPu. don't give in!
ഇല്ലി
illi (T. a leaf, prh. from ചില്ലി) 1. Bamboo, chiefly its small branches; the bamboos in shape of rays, which bear the roof of an umbrella; the spokes of weaver's wheel. ഇല്ലി ചുട്ട വെണ്ണീ൪ പോലെ ആക്ക = മൂലനാശം. 2. Saccharum sara ശര S. 3. a Goddess represented in the play of Malayers. ഇല്ലിയും മക്ക ളും കെട്ടിക്ക (med. for ശീതപനി). Cpds. (1) ഇല്ലിക്കൂട്ടത്തില്‍ ഒരു ഇല്ലിക്കോല്‍ വെ ട്ടി MR. ഇല്ലിപ്പട്ടില്‍ = ഇല്ലിക്കൂട്ടം, ഇല്ലിക്കോട്ട bamboo cluster V1. ഇല്ലിക്കുടുക്കി, ഇല്ലിവാതില്‍ venetian blinds V1.
തുര്യം
turyam S. (=തുരീയം) 1. Fourth. 2. the fourth state of the soul (നിലം, ഭൂമി), oneness with Brahma in different degrees, hence മുത്തു ര്യം KeiN. threefold: (ജീവ തു., പര തു., ശിവ തു. VedD.). വിദ്വാന്‍ തുര്യസ്ഥനായി Bhg. (above ജാഗ്രം, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി).
ഏളുക, ളി
ēḷuγ C. M. (എഴുക) To rise, used hon. of Rāja's moving = എഴുന്നെളളുക, but applied to lower dignities. എതിരേളുക to meet V1. 2. ഏളിയേടത്തന്മാര്‍ a class of Brahmans at Taḷipar̀amb/?/; ഏളേടത്തു കോയിലകം, ആല ങ്ങാട്ടുന്നു തീപ്പെട്ട ഏളോ തന്പുരാ൯ TR. (ഏ ളോ = ഏളുവ) N. pr. of Cōṭṭēaγattu rulers. തിരുമുന്പിന് ഏളിയത്തോളം & എളിയേട ത്തോളവും KU. ഏള in കാരേള q. v. ഏളിക്ക V2. to walk with arms akimbo.
ചീക
čīγa, ചീഞ്ഞു M. Te. (T. തീയു C. കിവചു) 1. To yield to pressure, to be overripe, to be overboiled as rice; to bend as iron (ചീയുന്നതു malleable); a corner to be rubbed down, blunted. 2. to rot, to be spoiled മീന്‍, ക ഞ്ഞി, ചീഞ്ഞ ചോററിന്നു prov. ചീഞ്ഞ ശവം MC. ചീഞ്ഞ പുണ്ണു a med. (in the eye). ചീഞ്ഞ നാററം (see foll.) VN. I. ചീക്കു bad, rotten — ചീക്കുനാററം bad, oily smell V1. — ചീക്ക B. itch. II. ചീച്ചല്‍ rottenness, caries; & ചീയല്‍ V1. കണ്ണിന്‍റെ ചീച്ചല്‍ = പീള rheum. a. v. ചീക്ക, ച്ചു (C. ഗിവുചു) 1. to squeeze ക ല്ലിന്മേല്‍ വെച്ചു കുത്തിചീച്ചാലും ചാകയില്ല prov. — to make cowdung cakes V1. 2. (So. ചീയിക്ക) to steep, spoil. ചീച്ചുകളക to render useless, to dishonour. II.
Random Fonts
ML_TT_Visakham Bold Bangla Font
ML_TT_Visakham Bold
Download
View Count : 8672
ML_TT_Ravivarma Italic Bangla Font
ML_TT_Ravivarma Italic
Download
View Count : 5999
ML_TT_Jaya Bold Italic Bangla Font
ML_TT_Jaya Bold Italic
Download
View Count : 4595
ML_TT_Sabari Bold Bangla Font
ML_TT_Sabari Bold
Download
View Count : 11168
FML-TT-Varsha Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Varsha Bold Italic
Download
View Count : 5275
FML-TT-Veena Heavy Italic Bangla Font
FML-TT-Veena Heavy Italic
Download
View Count : 5725
ML-TT_Karthika Normal Bangla Font
ML-TT_Karthika Normal
Download
View Count : 8887
FML-TT-Nalini Italic Bangla Font
FML-TT-Nalini Italic
Download
View Count : 5466
ThoolikaUnicodeNew0 Bangla Font
ThoolikaUnicodeNew0
Download
View Count : 6265
FML-TT-Beckal Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Beckal Bold Italic
Download
View Count : 7680

Please like, if you love this website