Malayalam to English Dictionary

By Miron Winslow
This is the world's leading online source for english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ഇരുവിള്‍
iruviḷ vu. ഇരൂള്‍ Dalbergia Sisu, red timber. ഇരൂളി a large spider.
പറപ്പു
par̀appụ T. M. 1. (പറക്ക) Flight. — പറപ്പന്‍ flying, in Cpds. (T. scorpion). 2. prh. obl. case of പറന്പു. പറപ്പുനാടു N. pr. district So. of Calicut പ'ട്ടു രാജാവു പറപ്പനങ്ങാടിനിന്നു വര്‍ത്തമാനം കേട്ടു TR., its prince, also called the Veypūr Rāja (with 3000 Nāyars KU.) is one of the 5 Kšatriya kings of Mal.; പറപ്പൂവര്‍കോയില്‍. പറപ്പുനായര്‍ = പള്ളി ച്ചാന്മാര്‍, (പരപ്പൂവര്‍) KN.
അരുവി, അരിവി
aru(i)vi T.M. (I. അരു) Waterfall, cascade. അരുവിയും നദിയും RC. ശിലൊച്ചയം കാണുന്നരിവികളോടും KR. met. അരിവികള്‍ കണ്ണുനീര്‍ ആക ഒലിക്കവെ KR3. അരുവിയാറു the same അചലത്തിന്മേല്‍ അരു വിയാറെഴുന്ന പോലെ RC. (loc. അരുവഴി യാറു).
കാട
kāḍa T.M. Quail, Tetras Coturnix. S. വ ര്‍ത്തിക, also കാടടിയാന്‍പക്ഷി. കാടത്തുണി a coarse cloth.
പണു്ണുക
paṇṇuγa T. C. Te. To make, work, (Tu. to speak), M. coitus, obsc. also പണ്ണിക്ക V1. — VN. പണ്ണി.
കുലാക്കുലാ
kulākulā Imit. of barking, കു. കുരെക്ക.
ചാപല്യം
čābalyam S. (ചപല) Agility, fickleness സ്ത്രീചാ. PT. Also ചാപലം f. i. ഉണ്ണിതന്‍ ചാപലം ഇന്നു കേ ട്ടാല്‍ CC. tricks. ചാ. കാട്ടൊല്ലാ പൈതങ്ങ ളേ CG. keep quiet (in a car)! ചാ. പൂണ്ടു പു ണര്‍ന്നു CG. embraced her child passionately. I.
ദിവം
divam S. (√ ദിവ് to shoot rays, throw dice) 1. Heaven, sky ദിവത്തില്‍ ഉടലോടേ ഗമി പ്പാന്‍ വഴി KR.; ദി. പുക്കാള്‍ SiPu. — described as three-fold ത്രിദിവം പരിത്യജിച്ചു Bhr.; ദശ രഥന്‍ തന്‍റെ ത്രിദിവയാത്ര KR. his death. 2. (Ved.) day. ദിവസം S. (L. dies) a day; daily, as ദിവസേന (instr.). Of a birthday അന്നു നമ്മുടെ മാതാ വിന്‍റെ ദി. ആകുന്നു TR.; ദിവസന്പ്രതി നട ക്കുന്ന അവസ്ഥ daily occurrences. ദിവസകരന്‍ AR. the sun = ദിന —. ദിവസവൃത്തി livelihood, ദിവസോര്‍ത്തി കഴിച്ചോ ളുവാന്‍. TR. ദിവാ (Instr. of ദിവ്) by day; day-time ദിവാ വിങ്കല്‍ പോലും നടപ്പാനും പണി KR.; ദ്വ ന്ദ്വപര്‍വ്വങ്ങള്‍ ദിവാവിലും VCh. ദിവാകരന്‍, ദിവാമണി the sun. ദിവാകീര്‍ത്തി (only showing himself in daytime); a Chaṇḍāla ദി. വേഷം പൂണ്ടു Mud. ദിവാന്ധന്‍ (അന്ധന്‍) PT. blind in the day, night-eyed. ദിവാനിശം, ദിവാരാത്രം by day & by night.
ഇയ
iya aT. aM. (= T. ഇചൈ) To agree, meet. ഇയമൊഴിമാര്‍ RC 142. തോലി ഇയഞ്ഞു RC. were defeated. അടിത്തതും ഇയഞ്ഞു was well beaten RC. ഇയങ്ങുക T. M. (C. എസഗു) to move steadily. In grammatical usage f. i. കുര്‍വ്വല്‍ S. = ചെയ്തി യങ്ങുന്നതു — രക്ഷിച്ചിയങ്ങുന്നവന്‍ (po.) = പോരുന്നവന്‍. ഇയന്പുക T. a M. sound എന്നത് ഒന്നിയന്പി നാന്‍ RC 5. he said. ഇയലുക, ന്നു T. a M. To agree, go fairly, be proper = കൂടുക, ചേരുക.—ചൊല്ലിയലും famous CG. ശോകം, കുതുകം അകതളിരില്‍ ഇ യന്നു PT. ആമോദം ഇയലവേ KR. joyfully. ചഞ്ചലം ഇയലാതേ VCh. ദോഷങ്ങള്‍ പുക്കിയ ലാതേ Gn P. ഭയം ഇയലുവോര്‍ Ch Vr. those who fear. ഇയല്‍ 1. = ഇയലുന്ന f.i. പടര്‍ന്തചൊല്ലിയല്‍ നി കുന്പന്‍ RC. the far famed N. 2. what is Previous page Next page
ചിദ്രൂപം
či/?/rūbam S. (ചില്‍) Consisting of mind; ചിദ്രൂപന്‍ = ചിന്മാത്രന്‍ AR.
ജൂഹു
ǰuhu S. (ജിഹ്വ) The tongue; a sacrificing spoon. സ്രുവവും ജൂഹുവും കയ്യില്‍ എടുത്തു Sk.
അനുജീവി
anuǰīvi S, Servant (po.)
പലാലിയ
palāliya No. = പല (ക) & അലുവ. A sweetmeat (വറുത്തരി spread on a board & liquid sugar poured over it, when it is levelled with a brass dish).
കാണം
kāṇam T. M. C. (കാണുക 2.) 1. Possession, goods കാ. കൊതിക്ക, കാ.ഉള്ളവന്‍ rich. പ്രാണങ്ങള്‍ നല്കുവന്‍ കാണങ്ങള്‍ പിന്നേയോ‍ CG. കാണങ്ങള്‍ വീണു പോയോര് CG. bankrupts. കാണം ഇടുക to take possession of. അ തിന്നു പിടിപ്പതു കാണം കൊടുത്തു പറന്പുകള്‍ വാങ്ങി TR. purchasing a Janmam; so പൊ ന്‍കാണം കൊടുത്തു paid the price. തീര്‍ത്ത കാണം V1. the real value of some piece of workmanship. 2. mortgage, loan of money as equivalent for a mortgage, valuable consideration; used of various tenures A fees, as ഒററിജന്മം, നീര്—, ഒപ്പു—, കുഴി—, നടുക്കാണം etc. ജ ന്മിയോടു കാ. ചാര്‍ത്തി വാങ്ങിയ ആധാരം MR. ആ നിലം കാണമോ എടുപ്പിക്കരുതു GnP. കാ ണം ആധാരം a kind of deed: the tenant pays a certain rent (പാട്ടം) after deducting the interest on the advance. ആ പറന്പത്ത് എനിക്കു ൧൦൦൦ പണം കാണവും ഇട്ടു ഒററിയാക എഴുതി തന്നു TR. കാണം ഒഴിഞ്ഞു പോകും the lease will be taken from him. കീഴ്ക്കാണം submortgage. 3. the weight of 3 കഴഞ്ചു or = 1¼ പ ണം CS. കര്‍പ്പൂരം ഒരു കാണം a med. 4. So. T. horsegram. പെരുങ്കാണം Glycinedebilis or Gomphræa globosa. Hence: കാണക്കാരന്‍ the mortgagee. കാണക്കൊട So. mortgage tenure, amount of mortgage money = No. പാട്ടം. കാണജന്മമര്യാദ അറിയുന്നവര് umpires, assessors of rent. കാണപ്പാട്ടം‍ 1. = കാണക്കൊട; 2. = കാണപ്പലിശ. കാണം കൊണ്ടവന്‍ tenant. കാണം പണയപ്പാട്ടം deed of mortgage. കാണംപാട്ടം leasehold tenure on payment of a rent equal to 2/3 of the produce. കാണാവകാശം (jud.) & കാണവകാശം MR. a mortgage claim ആ പറന്പിന്മേല്‍ വേലു വിന്നു കാ. ഉണ്ടു, കാ'മായി എഴുതി വാങ്ങി etc. കാണാധാരം MR. കാണാരി = കാണക്കാരന്‍ TR. MR.
മൂരുക, രി
Tu. M. To stretch oneself മൂരി ശരീ രത്തില്‍നിന്നു ശരങ്ങള്‍ KR. his body bristled with arrows. [മൂരിച്ചു വന്നു Mpl. Er̀. = നിവിര്‍ന്നു]. മൂരി നിവിരുക to stretch oneself ഉണര്‍ന്ന ഭാ വാല്‍ മൂ'ര്‍ന്നു ChVr. മാരന്‍ ആ നേരത്തു മൂ'ര്‍ന്നു CG. ദൂതന്‍, രാക്ഷസന്‍ മൂ'ര്‍ന്നു KR. II.
Random Fonts
FML-TT-Revathi Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Revathi Bold Italic
Download
View Count : 8315
FML-TT-Theyyam Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Theyyam Bold Italic
Download
View Count : 23643
FML-TT-Anjali Bold Bangla Font
FML-TT-Anjali Bold
Download
View Count : 6521
ML_TT_Varsha Bold Italic Bangla Font
ML_TT_Varsha Bold Italic
Download
View Count : 9858
ML-NILA04 Bangla Font
ML-NILA04
Download
View Count : 6392
FML-TT-Bhavana Bangla Font
FML-TT-Bhavana
Download
View Count : 17915
ML_TT_Malavika Bold Bangla Font
ML_TT_Malavika Bold
Download
View Count : 8413
ML_TT_Gopika Bold Bangla Font
ML_TT_Gopika Bold
Download
View Count : 9472
FML-TT-Ashtamudi Italic Bangla Font
FML-TT-Ashtamudi Italic
Download
View Count : 8270
ML_TT_Chithira Heavy Bold Bangla Font
ML_TT_Chithira Heavy Bold
Download
View Count : 150040

close
Please like, if you love this website