English Meaning of സൈത്ത്

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of സൈത്ത് is as below...

സൈത്ത് : Syr. zāytā, Olive-tree V2. സൈ ത്താമരം. സൈത്തും മൂറോനും (or മൂ. സൈ.) പൂശാത നൂ എന്നോടു പറയുന്നുവോ (unbaptized). Nasr.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ഹിതം
hiδam S. (part. pass. of ധാ). 1. Fit, suitable മിത്രങ്ങള്‍ ചൊല്ലും ഹി. നിരസിപ്പവര്‍ PT. ഹിതത്തെ പറഞ്ഞു RS. advised well. 2. agreeable, advantageous. ഹിതമായിരിക്ക to get better, feel well. യിതമാകി (sic) വില്ക്കുന്ന വാണി യം Pay. cheaply; Tdbh. ഇതം 2,105, ഇതവി യ, ഇതൊത്തുറുമ്മി TP. 3. wish തങ്ങളുടെ ഹി തപ്രകാരം സാക്ഷിപറയിക്ക MR. ഹിതകാരി S. salutary, beneficial. ഹിതന്‍ S. a worthy person; a friend, lover. denV. ഹിതമിക്ക V1. to feel contented. ഹിതവചനം S. a word in time. ഹി. അഹിത നൊടും ഉചിതം SiPu. advice. ആത്മഹി. RS. proper consolation. ഹിതവാദി S. advising well, സതതഹി. കു റയും ഇഹലോകേ ChVr. ഹിതവാക്കു 1. good advice. 2 speaking what will please, (opp. പത്ഥ്യം). ഹിതാഹിതം more or less to the point. ഹി'ങ്ങ ളെ വിചാരിക്ക പ്രിയാപ്രിയങ്ങളെ വിചാരി യാതേ KR. to mind the matter, not the feelings. ഹി. മന്ത്രിച്ചു വശത്താക്കി PT. ഹി' ങ്ങള്‍ പറക to give mixed advices. ഹിതോപദേശം S. salutary instruction; N. pr. a book of moral fables.
സീമ
sīma & സീമാവു (S. സീമന്‍ fr. സിവ് to sew). 1. Limit, border. സീമാലേഖ്യം VyM. a document about the boundaries. സീമയററുളള രാജ്യം പാലിച്ചു KR. സീമയില്ലാത്ത സുഖം vu. സീമാവിഹീനമാം സൌന്ദര്യം Nal. unbounded. സീമയില്ലാത്തവന്‍ immoderate, immodest. 2. margin = അരുകു, f. i. പര്യങ്കസീമനി ഇരു ത്തി Mud. near his bed. 3. land സര്‍ക്കാര്‍ ശീമയില്‍ അതിക്രമം കാണിക്കുന്നു TR. Company's territory, (see ശീമ). സീമന്തം S. 1. parting the hair on the head. പൂമരങ്ങള്‍ക്കു നീസീ. KR. a crown or first of trees. 2. a ceremony in the 4th month of the first pregnancy KU. സീ'പുംസവനാ ദി ക്രിയകള്‍ AR., therefore: ഏറക്കാലമായി മൃതിപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സീമന്തപു ത്രന്‍ ജീവനോടു കൂടി വന്നു — — പെററ മാ താവിന്നു അറിവു കൂട്ടിയാല്‍ (epist.) = കടി ഞ്ഞൂല്‍ the first-born. സീമന്തിനി S. a fine woman സീ'നീമണേ Nal. സീയോതി (loc). Young ferns used as ornaments (ശ്രീ?, C. സീ fresh, sweet?).
സാഗരം
sāġaram S. The sea (as work of king Sagara. Bhg.), സപ്തസാ'ങ്ങള്‍ കലങ്ങ KU.; fig. സൈന്യസാ. കണ്ടു KR. ദുഃഖസാ. etc. ശാസ്രസാ'മായ ശങ്കരാചാ൪യ്യന്‍ SiPu. സാംകേത്യം S. (സങ്കേത). Freeness from profanation സാ. ചേ൪ന്ന പുലസ്ത്യാമംപുക്കു Bhg.
സന്നം
sannam S. (p. p. of സദ്). 1. Sunk, lost, spoiled സന്നനായീടും, വംശം സ'മാം Bhr. സന്നധൈര്യേണ (Instr.) dejected. സ'മായിതു മോഹം ഒക്ക AR. 2. T. Te. (C. saṇṇa) So. small, minute, thin (Palg. പായി, പുല്ലു etc.). സന്ന id., സന്നയാക്കി മായകള്‍ എല്ലാം രാമന്‍ KR. destroyed, reduced to nought. സന്നമതി S. = നഷ്ടമതി wicked, സ. കളില്‍ മു ന്പന്‍ Sah. സന്നതം S. (p. p. of നമ്) bent വില്ലിനെ സ' മാക്കി KR. സ'താംഗിമാര്‍ KR. സന്നതി S. (നമ്) bow, salutation എതിരേ ററു സ. ചെയ്തു KR. സന്നമിക്ക, see bel.
സൂര്‍ത്തി
Surat (S. സുരാഷ്ട്രം); also സൂറത്തി ഉ റുപ്പിക TR.
സാദ്ധ്വസം
sādhvasam S. (സ, ധ്വംസ്). Fear സാ'ന്മാരായി Bhr. സസാ. Brhmd. സാദ്ധ്വിS. (f. of സാധു). A virtuous woman ഉത്തമയായുള്ള സാദ്ധ്വീജനം KR. സാദ്ധ്വീകു മാരന്‍ SiPu. (opp. a bastard). സാനന്ദം S. (സ). Joyfully.
സമാന്‍
Ar. zamān, Time, world സെ'നില്‍ Ti. സമാന്തരം S. (സമം). Parallel. (സം): സമാപനം S. (ആപ്). completion. സമാപന്നം accomplished. (ആ, p. p. of പദ). സമാപിക്ക S. to finish യാഗം ചെയ്തു സ. KR. part. pass. സമാപ്തം (in books = finis). സമാപ്തി S. completion, conclusion വ്രത ത്തിന്‍ സ. ക്കു വത്സരം ൧൦ പോരാ KR. ഹോമസ. വരുത്തി AR. ദക്ഷിണകൊ ണ്ടു സ. Bhr. completion of study. വി സ്താരം സ. യാക്കി MR. disposed of the case. — denV. സമാപ്തിക്ക mod. സമായുതം S. (p. p. of യു) connected, adorned. സമാരംഭം S. undertaking; സ'ഭിട്ടു PT. = തു ടങ്ങി. സമാരാധനം S. worship ഭഗവാനെ സ.ചെയ്തു Bhr. Si Pu. സമാരോപം S. false accusation V1. സമാലിംഗനം S. embrace ചാലേ സ. ചെയ്ക Nal. സമാവകാശം S. (സമ). The same right, joint right രണ്ടാള്‍ക്കുംകൂടി സ. ആയാലും, സ'
സായ്പ്
Ar. ṣāḥib, A lord, gentleman, also സാഹെബവര്‍ TR.
സബോര്‍ഡനേട്ട്
E. Subordinate, as സ. കൊടത്തി jud.
സവാരി
P. savārī, Riding, കുതിരസ. Arb. a ride. ആ വഴിക്കു പോയി സ്വാരി ചെയ്തു TR. സ. ക്കു പോയി vu. rode out, drove out.
Sponsor Books Adv
Dathakavi
Namboudar
Download This Book
Nammude India
Minoomasani
Download This Book
Story Of Svarajya Part-1
Unknown
Download This Book
Veettupakshi Krishi
Kalakanda Menon Thekke Kathullil
Download This Book
Darbar Sangeetam
Shukla Shrilal
Download This Book
Random Fonts
ML_TT_Indulekha Normal Bangla Font
ML_TT_Indulekha Normal
Download
View Count : 60777
FML-TT-Periyar Bangla Font
FML-TT-Periyar
Download
View Count : 4835
FML-TT-Vishu Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Vishu Bold Italic
Download
View Count : 3948
ML_TT_Thunchan Italic Bangla Font
ML_TT_Thunchan Italic
Download
View Count : 5621
ML_TT_Nandini Bold Italic Bangla Font
ML_TT_Nandini Bold Italic
Download
View Count : 10335

Please like, if you love this website