English Meaning of ഉക്കു

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of ഉക്കു is as below...

ഉക്കു : ukkụ (C. Te. steel, strength = ഊക്കു, ഉരിക്കു) പട്ടണത്തില്‍നിന്നെ ഉക്കുസംഭാരംവലിയ തോക്കു വന്നു TR. (letter of Coḍagu rāǰa) Ammunitions?

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


U
Found in Tdbh's before ര, ല,, as രൂപം ഉരുവം, ലോകം ഉലകു, also റൂമി, ഉറുമി. Initial ഉ is sometimes lost, as ഉവാവു, വാവു; ഉലാവുക, ലാവുക.. Before Cerebrals & Liquids, which are followed by അ,, it glides into ഒ, as പുടവ poḍava, ഉറപ്പു or̀app/?/. ഉ aT. aC. Tu. A demonstrative √, correlative with അ & ഇ (1. the middle between two. 2. what is above. 3. that, yonder). Perhaps surviving in the adj. part. fut. തൊഴുവതു, ആ വൂതു, ചെയ്വൂതു & in the poet. forms of the finite Verb വന്നുതേ came, ചെയ്യിന്നുതാകില്‍ RC. Hence ഉം.
ഉത്തറാക്കം
Tdbh. രുദ്രാക്ഷം f.i. ഉ'ത്തിന്‍റെ മണി a med.
ഉന്നിദ്രം
unnidram S. Sleepless. ഉന്നിദ്രനാ യൊരു മന്മഥന്‍ CG. ഉന്നിദ്രകാന്തി കലര്‍ന്ന ര ത്നം PrC. ലോകര്‍ എല്ലാം ഉ'നാമാരായി മേവു ന്നു CG.
ഉമ്മം, ഉമ്മത്ത്
ummattụ (Tdbh. ഉന്മത്തം) 1. Datura metel. ഉമ്മത്തിന്‍കായി thorn-apple (S. മാതുല whence Metel). Kinds കരി —& നീ ല ഉമ്മത്തം Dat. fastuosa & പൊന്നുമ്മത്തം Dat. ferox. 2. golden fringe or tassel വീണചി ത്രപ്പടവും ഉമ്മത്തവും Bhr.
ഉപസ്ഥിതം
ubasthiδam S. (സ്ഥാ) Standing near. കാലം ഉ'മായി.
ഉല്പലം
ulpalam S. Lotus = ചെങ്ങഴിനീര്‍ കിഴ ങ്ങു;; in comp. ഉല്പലമകള്‍ Bhg. = മലര്‍മകള്‍ Laxmi, ഉല്പലരിപുകുലകീര്‍ത്തി Bhr. = സോമവം ശം ഉല്പലാക്ഷി blue eyed AR.
ഊര്‍ജ്ജിതം
ūrj/?/iδam S. (ഊര്‍ജ് = G. 'orgaō) Vigorous ഊര്‍ജ്ജിതരൂപന്‍ CG.
ഉണ്മ
u&nmacr;ma T. M. (ഉള്‍) Reality, truth. നിന്നു ടെ ധര്‍മ്മത്തിന്‍ ഉണ്മയെ കാണ്മാനായി CG. to try the reality of thy justice. ഉണ്മയോടെ ധരിക്ക Bhr. to believe firmly. ബാലന്മാര്‍ ചൊല്ലെല്ലാം ഉ ണ്മയായി വന്നീടാ CG. എങ്ങള്‍ കൊതിക്കുന്നത് ഉണ്മയാവു CC. be realized. ഉ. വരുത്തുക V1. to extract the truth.
ഊററം
ūt/?/t/?/am T.M. (ഊന്‍റു = ഊന്നു) 1. Strength, power കാററിന്‍റെ ഊ. V2. gust of wind ഊ' മായ ഘോഷം KR. loud, — പിണക്കം hard struggle,— നൊന്പലം SG.,— ശീതം KR. ഊററ രോഗം Anj. ഊ'മുള്ളോരു പെരിങ്കാററു KR. ഊററമായി പിശകി VCh. ഊ'ത്തില്‍ ശബ്ദിച്ചു; also adv. ഊററം വെയിക്ക Anj. to eat plenty. ഊററം പിടിച്ചും കടിച്ചും Bhr. ഊററത്തിലുള്ളൊ രു യുദ്ധകോലാഹലം SiPu. ഊററം പറക to boast, threaten. കുറയ അടിയൂററം ഉണ്ടു TR. they feel themselves stronger, firmer. ഊററം പെരുത്ത, ഊ. പെററ, ഊ'മെഴും RC. mighty. Hence: ഊററനാം ഹനുമാന്‍ KR5. mighty. ഊററക്കാരന്‍ id. ഊററക്കാരാം ഭീഷ്മാദികള്‍ Cr. Arj. ഊററക്കാര്‍ PT. the noble & wise, ഊ ററക്കാരത്തി a clever lady. ഊററത്വം (loc. ഊററാണം) great power, specific attribute of a Paradēvata.
ഉപവസിക്ക
ubavasikka S. To fast, also ഉപോഷിക്ക (√ വസ്). അദ്ദിനം ഉപവസി ച്ചു Bhg. ജലാഹാരനായി ഉ'ച്ചതു Nal. അഭിഷേ കത്തിന്നു നീ ഇന്ന് ഉ'ക്കെണം KR. CV. ഗുരുവുപവസിപ്പിച്ചു KR. ഉപവാസം fasting, of 2 kinds മാസോപവാ സം, മന്ത്രോ'൦ - നിത്യോപവാസേന ദേഹം ഉപേക്ഷിപ്പ൯ AR.
Sponsor Books Adv
Vishishta Krithyangal
Pothuvadathu Narayana Pilla
Download This Book
Sahakarana Prasthanam
Kunjan menon
Download This Book
Science Of The Oceans And Human Life
Umarakuttii E. Ena. Pii
Download This Book
Kandhavritham
Kochunnithamburan Kodungalloor
Download This Book
Jadhaka Dhesham
Sankaran Namboothirippad Kanippayyoor
Download This Book
Random Fonts
FML-TT-Thunchan Bold Bangla Font
FML-TT-Thunchan Bold
Download
View Count : 11502
ML_TT_Geethika Bold Bangla Font
ML_TT_Geethika Bold
Download
View Count : 8351
FML-TT-Jyotsna Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Jyotsna Bold Italic
Download
View Count : 16176
Haritha Bangla Font
Haritha
Download
View Count : 8738
ML_Kairali Bangla Font
ML_Kairali
Download
View Count : 12468

close
Please like, if you love this website