English Meaning of ഇംഗണം

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of ഇംഗണം is as below...

ഇംഗണം : iṇġaṇam aC. (ഇന്‍, കണം sweet spark) Firefly B.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ഇവ
iva S. As സമുദ്രം ഇവ sealike (po.)
ഇഴുക്ക, ത്തു
i/?/ukka T. M. C. ൦രംരു, ൦രംളു Te. ഇഗ്ഗു — To draw, take off clothes, see ഇഴ, ഇ ഴെക്ക.
ഇറങ്ങുക
ir̀aṇṇuγa T. M. (C. Te. to bow) VN. To descend, go down (കടലില്‍ ഇറങ്ങു വാ൯ PT1.), disembark, be swallowed. പെണ്ണു താവാട്ടിന്ന് ഇറങ്ങി TR. ഇല്ലത്തുനിന്നു പുറത്തി റങ്ങി MR. left the house. (നിലത്തില്‍) ഇറങ്ങി നടപ്പാന്‍തക്കവണ്ണം ആക്കി തന്നു MR. permitted to cultivate a rice-field. തനിക്കിറങ്ങിയാല്‍ prov. when eaten. പാല്‍പഴം നീ൪ ഇറങ്ങാത നാള്‍ (po. when dying). അഞ്വില്‍ ഇറങ്ങിയ രണ്ടു Gan. = 2/5. മനസ്സിറങ്ങായ്ക reluctancy V2. VN. ഇറക്കം 1. Descending, slope, abatement, ebb (= വേലി ഇറക്കം). ഇ. വാരുക to ebb. ദീനം ഇറക്കം വെച്ചു he is getting better. മനസ്സില്‍ ഇറക്കം shaking of a resolution. 2. a disease beginning with headache & ending in boils etc. VN. ഇറക്കു No. — ഒന്നു രണ്ടു ഇറക്ക് വെള്ളം a swallow of water. I. a. v. ഇറക്കുക, ക്കി To put down, unlade (ചരക്ക്, ആള്‍), to expel (പെണ്ണിനെ), to swallow (വിഷം) നീര്‍ഇറക്കുക a med. ബാലശാപം ഇറക്കികൂടാ (prov.) ഇറക്കേണ്ട സമയം as long as I live, മരം മുറിച്ചു പുഴയില്‍ ഇറക്കുക, വെ ള്ളക്കാരെ വെടിവെച്ചു ചുരം ഇറക്കേണം TR. (drive down), അതിനെ താഴ്ത്തി ഇറക്കി PT2. let it down. നിലങ്ങളില്‍ വിത്തും വിളയും ഇറ ക്കി MR. planted. അവനെ ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു dispossessed the tenant. അവളെ ഇറക്കി അയക്ക Anach. send out of the house. കാമലീലയില്‍ മാനസം ഇറക്കിനാ൯ Bhr 3. became absorbed in. ദൈവം ഇറക്കിയതു God's gifts. ഭ്രമിയില്‍ ഇറക്കുക VC. (a dying man. superst.) 2nd. CV ഇറക്കിക്ക f. i. വിള ഇറക്കിച്ചു MR. II. ഇറക്കുക, ന്നു ir̀akkuγa T. 1. To die — M. to become lean. നന്നായിറന്നു പോയി (loc.) 2. to burst, as flower, cocoanut bunch, breaking forth out of the spatha. = വിടരുക.
ഇനു
inδu Tdbh.(സിന്ധു.) ഇന്തപ്പു rocksalt from Sinde (med. = സൈന്ധവം‍.) ഇന്തുജാതിക്കാര്‍ = Hindus. ഇന്തുസ്ഥാനം വാക്കില്‍ TR. = Hindustani.
ഇല്ല, ഈല
ilia T. M. C. (Tu. ഇജ്ജി = ഇല്ത്തു, Te. ലേ) neg. fut. of ഇല്‍. Does not exist, there is not. — no, not. ഇല്ലാക്കുന്ന വീരന്‍ RC. destroying hero. — past ഇല്ലാഞ്ഞു. advl. ഇല്ലാ തേ without. ഇല്ലാതാക്ക to annihilate. — rel. part. ഇല്ലാ (f. i. ഇല്ലാച്ചൊല്‍ aspersion, denial വെള്ളം ഇല്ലാദ്ദിക്കു PT1. = ഇല്ലാത), ഇല്ലാത (with വണ്ണം, വഴി etc.) ഇല്ലാത്ത 1. which is not. ഇല്ലാത്ത വാക്കുകള്‍, അവസ്ഥകള്‍, ഇല്ലാത്ത ദു ര്‍ഞ്ഞായങ്ങള്‍ അറിവിച്ചു TR. false insinuations. ഇല്ലാത്ത ഛിദ്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി തീര്‍ക്ക TR. created wantonly new divisions. 2. in which there is not ബുദ്ധിഇല്ലാത്തദേഹം. ഇല്ലയോ, ൦രംലയോ (question) 1. in conveying Previous page Next page
ഇപ്പടി
ippaḍi T. M. (പടി) Thus ഇപ്പടിക്ക് അറിയും സാക്ഷി (doc.) also in letters ഇപടി ക്ക് N. N. = എന്നിപ്രകാരം = I am yours etc.
ഇക്കു
ikkụ aM. (ഇകു or ഇറുക്കു) = ആപത്ത്, തട in RC. ഇക്കുവില്ലവെന്നു said, there was no trouble. ഇക്കട്ടു T. C. Tu. straits, difficulty (from ഇറുക്കു) — also V1. ഇക്കളിക്ക (T. എക്കു) to draw in the stomach B. ഇക്കിളി V2. = കിക്കിളി tickling. ഇക്കിള്‍ S. ഹിക്ക (No. എക്കിട്ടു) & ഇക്കിട്ടം hickup V1. — ഇക്കിള്‍ പ്രകാരത്തില്‍ Nid. ഇക്കേറി C. Tu. M. The residence of the Bednur Lingaite kings — ഇക്കേറിസംസ്ഥാനം their kingdom — ഇക്കേറിപ്പണം, — വരാഹന്‍ their coins. ഇക്കേറിയാന്‍ N. pr. the king, who subdued the North of Colanāḍu KU.
ഇരിങ്ങാടിക്കുട, ഇരിങ്ങാണിക്കോട്
N.pr. A Brahman Grā mam No. of Calicut TR. KU.
ഇളി
(T.C. = ഇള, ഇഴി) Contemptuous grin. ഇളിക, ഞ്ഞു, fret, as children ഇളിഞ്ഞേററം ഉഴന്നു നിന്നേ൯ Bhg 4. (words of a boy) to be in rage, No.; ഇളികില്‍ അടികൊള്ളുക നിശ്ച യം (po.) ഇളിയന്‍—കളിയില്‍ ഇ. പെങ്ങള്‍ പിടിയ൯ prov. No. = തകരാര്‍ക്കാരന്‍ a crosa person. VN. ഇളിച്ചല്‍ to be roused, as a lion. ഇളിക്ക, ച്ചു 1. To grin, as dogs, monkeys. ജളനായിളിച്ചു Bhr. ക്രൂദ്ധനായിളിച്ചു കൊണ്ട് എത്തുവാ൯ മടി വരാ VC. ഇളിച്ചു കാട്ടുക to show the teeth MC. 2. = ഇളിക. ഇളിച്ചവായന്‍ (1) monkeylike, insolent, fool ഇ ളിച്ചവായന അപ്പം കിട്ടിയ പോലെ (prov.) VN. ഇളിപ്പു grinning, neighing, nonsensical talk.
ഇടുക്കു
iḍukkụ T. M. C. (Te. ഇടുമു comp. ഇട, ഇട൪) 1. Narrow passage ഇടുക്കുവഴി the space between two fingers V1. 2. straitness, difficulty, poverty, also ഇടുക്കം. 3. claws of lobster. ഇടുങ്ങുക v.n. To be straitened, contracted, pinched. കണ്ണിന്‍റെ പോള ഇടുങ്ങിയവന്‍ with swollen eyelids. ഇടുക്കുക, ക്കി v. a. to confine, press, pinch (as a crab).
Sponsor Books Adv
Chambathil Chathukutti Mannadiyar
Raman Menon
Download This Book
Prashna Prajnana Deepika
Parameswaran Pilla Vadayattu Kotta
Download This Book
Namboothiri Kudumba Regulation
Unknown
Download This Book
Swadharmanushtanam - Namboothiri Yogashema Sabha
Kottakkal Upasabha
Download This Book
Kerala
Chaitany Krshn
Download This Book
Random Fonts
keralaLite Bangla Font
keralaLite
Download
View Count : 22077
FML-TT-Leela Heavy Italic Bangla Font
FML-TT-Leela Heavy Italic
Download
View Count : 6827
FML-TT-Gopika Bangla Font
FML-TT-Gopika
Download
View Count : 10551
ML_TT_Jaya Bold Italic Bangla Font
ML_TT_Jaya Bold Italic
Download
View Count : 5667
FML-TT-Nandini Italic Bangla Font
FML-TT-Nandini Italic
Download
View Count : 13885

close
Please like, if you love this website