English Meaning of ശാങ്ഗം

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of ശാങ്ഗം is as below...

ശാങ്ഗം : šārṇġam S. (ശൃംഘ). A bow. ശാര്‍ങ്ഗപാണി CC. & ശാര്‍ങ്ഗി KR. Višṇu.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ശംഖം
šaṇkham S. 1. A chank, conch, Voluta of different kinds വലന്പുരി —, ഇടന്പുരിശ. used as vessels for libations, & for blowing as a horn ഊതുശ. etc. 2. coll. C., No. = ടങ്കം 1. a screw-chisel to bore holes in granite. 3. the temple-bone തലശ'ങ്ങള്‍ കുത്തീടും Nid. ശംഖ ദേശത്തിങ്കല്‍ ഒന്നു കുത്തിനാന്‍ KR. 4. a large number, 1,000 Millions CS. നൂറായിരം കോടി യായതു ശ. പോല്‍ KR. — മഹാശ. = 100,000 ശ. (മാശ. = 10,000 Millions CS.). ആയിരം ശ' ങ്ങള്‍ AR. ശംഖചക്രം a wheel & conch stamped on bodies as signs of Višṇu. ശംഖധ്വനി, — നാദം S. the sound of the conch. ശംഖപുഷ്പം & ചങ്കുപു — Clitoria Ternatea with blue shell-like flowers, ശംഖപു'ത്തിലേ വേര്‍ GP 62. 77. വെളുത്തശ. Tantr. ശംഖമുദ്ര the seal of some high Brahmans in lieu of signature. ശംഖു (& ചങ്കു 340) = ശംഖം, f. i. ശംഖൂതുക, ശ. ധ്വനി UR. പൊന്‍ശംഖില്‍നിന്നു ജന്മനീര്‍ when the king has to give it പൊന്മയമായ ശംഖു CG. ശങ്കുംകുപ്പി a Volkameria or = ശംഖപുഷ്പം. ശംഖുതിരി & ശ. പിരി the winding in shells & in a screw, hence ശങ്കീരി V1. a screw, spindle; No. Er̀. Palg. (vu. ചങ്കീരി) a screw-cover of ഉറുക്കു, ഏലസ്സ് etc., the windings of a ball of thread etc. ശംഖുമുദ്രVišṇu's trident used as a seal or stamp by the Cochin Sarkār. ശംഖുവിളി blowing the conch.
ശണ്ഠ
šaṇṭha (ശഠ or C. ശണ = ചിനം). Quarrel. ശ. കൂടുക; എന്നെ വന്നു ശണ്ഠകള്‍ ഇട്ടു Bhg. fought. — തമ്മില്‍ ശ്ഠിച്ചിരിവരും രാജധാനി യില്‍ എത്തി PT. disputing.
ശൂല്‍
šul S. (Onomat.). Hoo, shoo. In: ശൂല്ക്കാരം as പന്നഗനാഥനു ശൂ. ഏറുന്നൂതി ന്നിന്നു*എല്ലാം CG. from the increasing weight of the earth. — also ശൂല്കരം (അനന്തനു ശൂ. ൦രംഷല്‍ തളന്നുതായി, ദീര്‍ഘങ്ങളായുള്ള ശൂ. ജാല ങ്ങള്‍ CG. of a woman in travail), hissing from cold, pain, etc. *(print: ഏറുന്നിതിന്നിതെല്ലാം).
ശകുനം
šaγunam S. 1. A bird. 2. an omen, augury, vu. ശവനം = നിമിത്തം, ലക്ഷണം (ദു ശ്ശ —, പാപശ —; opp. ശുഭ —). ശ. നോക്ക, പാര്‍ക്ക to consult omens. ശ. നന്നായാലും പുല രുവോളം കാക്കരുതു prov. ശ. നടത്താം GnP. ശകുനപ്പിഴ a bad omen, ശ. കള്‍ കണ്ടു Bhr. ശകുനശാസ്ത്രം S. augury. ശകുനി S. 1. a bird. 2. N. pr. an uncle of the Kaurawas; prov. = intriguant. ശകുന്തം S. a bird. — ശകുന്തല N. pr. a queen, Bharata's mother, so called because ലാളിച്ചു ശകുന്തങ്ങള്‍ ഇവളെ പല കാലം Bhr.
ശരാരത്ത്
Ar. sharārat, Mischief, തെന്മലപ്പുറ ത്തില്‍ കുഞ്ചു അച്ചന്‍ ശ. ചെയ്തു TR. a raid.
ശ്വന്‍
švaǹ S. (L. canis, G. kyōn). A dog, Nom. ശ്വാ, f. ശുനി. ശ്വപചന്‍ S. cooking dogs, = ചണ്ഡാലന്‍, a low caste (ശ്വ'ന്മര്‍ Mud.), vu. ശൊപച്ചന്‍. ശ്വമാസം S. dog's meat MC. ശ്വവൃത്തി S. service.
ശാരിക
šāriγa S. (ശാരം variegated). The Maina bird, Gracula religiosa ശാ. പ്പൈതല്‍ CC. ശാരിയാവു Red cloth (loc), Port, chara/?/, japanned? ശാരിശി 'charge'? വലിയതോക്കുകൊണ്ടു ശാ. വെടി വെച്ചു Ti. a volley.
ശേഫസ്സു
šēphas S. Penis (ശിഫ).
ശാടി
šāḍi S. A petticoat.
ശംഭു
šambhu S. (ശം). Siva ശംഭുസേവനം SiPu.; a sage.
Sponsor Books Adv
Changanasseri
Narayana Pilla
Download This Book
Environmental Pollution
Manivaasakam
Download This Book
Daiva Karunyam
Veluppilla
Download This Book
Kanaka Mangalam
Krishnapilla
Download This Book
Veera Ravi Varma Chakravarthi
Krishnan Nair Kongottu
Download This Book
Random Fonts
FML-TT-Nalini Bold Bangla Font
FML-TT-Nalini Bold
Download
View Count : 9066
FML-TT-Periyar Bold Bangla Font
FML-TT-Periyar Bold
Download
View Count : 6639
ML_TT_Gopika Normal Bangla Font
ML_TT_Gopika Normal
Download
View Count : 15402
FML-TT-Vishu Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Vishu Bold Italic
Download
View Count : 5801
J*Saroja Italic Bangla Font
J*Saroja Italic
Download
View Count : 12852

close
Please like, if you love this website